ZELFEVALUATIE

EEN VERBETER- EN LEERPROCES

Zelfevaluatie van een Raad van Toezicht is onderdeel van een continu verbeter- en leerproces. Gedurende het jaar is er meestal weinig tijd voor zelfreflectie en zelfcorrectie. Bij stichtingen is er bovendien geen orgaan ‘boven’ de RvT dat de leden scherp houdt.  Daarom is een jaarlijkse zelfevaluatie niet alleen noodzakelijk, maar ook goed voor het functioneren van de RvT.

Aanpak

De zelfevaluatie heeft betrekking op de drie kernfuncties van de RvT – a) toezicht houden, b) adviseren en c) werkgeversrol – en de voorwaarden om het werk als RvT goed te doen (o.a. informatievoorziening, communicatie, bemensing RvT, wijze van vergaderen en besluitvorming). Tevens wordt gekeken naar de relatie en samenwerking met de Raad van Bestuur.

De aanpak stellen we in overleg vast.  Een veel gehanteerde werkwijze is: een door zowel de RvT als de RvB in te vullen schriftelijke vragenlijst, gevolgd door individuele (telefonische) interviews met alle RvT-leden en de RvB ter verdieping van de gegeven antwoorden in de vragenlijst en ter inventarisatie van ontwikkelpunten.  Daarna volgt een plenaire bijeenkomst van 2 à 3 uur met de Raad van Toezicht voor uitwisseling en verdieping van de zelfevaluatie en voor het bespreken van (de aanpak van) ontwikkelpunten. Conclusies en afspraken worden gebundeld in een beknopt verslag.

Korte vraag?